Regulamin
uczestnictwa w zajęciach sportowych
w ramach projektu: „Mareckie Spotkania z Koszykówką”.

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych, organizowanych w ramach projektu: „Mareckie Spotkania z koszykówką”.

I. Zasady ogólne.

1. Organizatorem zajęć sportowych w ramach projektu: „Mareckie Spotkania z koszykówką”, zwanych dalej „Zajęciami” jest Fundacja Cezarego Trybańskiego Sport to Connect- Trybański Basketball Academy, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000807583, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Udział w Zajęciach jest bezpłatny.
3. Uczestnikami Zajęć, zwanymi dalej: „Uczestnikami” mogą być jedynie osoby w wieku od lat 16, których miejscem zamieszkania w okresie uczestnictwa w Zajęciach jest gmina Miasto Marki (województwo mazowieckie, powiat wołomiński)
4. Uczestnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę przedstawiciela ustawowego, zwanego dalej: „Przedstawicielem” na uczestnictwo w Zajęciach oraz oświadczenie Przedstawiciela o zapoznaniu się z Regulaminem.
5. W sprawach związanych z organizacją i uczestnictwem w Zajęciach Organizator ustanawia Koordynatora, który jest odpowiedzialny za kontakt z Uczestnikami. O ustanowieniu Koordynatora, wraz ze wskazaniem jego danych kontaktowych Organizator informuje Uczestników odrębnie.

II. Zapisy na Zajęcia.

1. Zajęcia odbywają się według Harmonogramu, który dostępny jest na stronie internetowej: www.sporttoconnect.pl/akademia
2. Miejsce i program Zajęć ustala Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się Zajęć.
3. Zajęcia mogą być prowadzone wspólnie z innymi, odpłatnymi zajęciami sportowymi organizowanymi przez Organizatora.
4. Zapisy na Zajęcia dokonywane są przez Uczestników w formie elektronicznej poprzez stronę internetową, po zgłoszeniu chęci udziału w zajęciach na adres biuro@sporttoconnect.pl. Organizator dopuszcza również możliwość osobistego zapisania się przed Zajęciami, u osoby je prowadzącej, zwanej dalej: „Instruktorem”, o ile pozwala na to liczba Uczestników. Pierwszeństwo udziału w Zajęciach przysługuje osobom, które dokonały zapisu w formie elektronicznej, według kolejności zapisywania się.
5. Możliwość zapisywania się na Zajęcia w formie elektronicznej jest dostępna dla Uczestników w okresie od 7 dni przed terminem Zajęć do 3 godzin przed rozpoczęciem Zajęć.
6. Uczestnicy, którzy pomimo zapisania się na Zajęcia nie uczestniczyli w co najmniej 3 Zajęciach mogą zostać dopuszczeni do kolejnych Zajęć dopiero po uzyskaniu zgody Koordynatora, nawet pomimo potwierdzonego zapisu.

III. Uczestnictwo w zajęciach.

1. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków i rodzaju prowadzonych Zajęć.
2. Uczestnik uczestniczy w Zajęciach na własne ryzyko, zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń. Osoby uczestniczące w Zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają przeciwwskazania lekarskie do Zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.
3. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik Zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie Zajęć, organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
5. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika Zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizującego lub utrudniającego prowadzenie Zajęć dla grupy, Instruktor lub Koordynator mają prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z Zajęć.
6. Zabrania się uczestnictwa w Zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika zobowiązuje się on ponieść odpowiedzialność finansową. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność taką ponoszą Przedstawiciele na zasadach wynikających z odrębnych przepisów prawa. Zgłoszenie się na Zajęcia jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.
8. W przypadku Zajęć na odbywających się na jakichkolwiek obiektach sportowych, zwanych dalej „Obiektami”, Uczestnika obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu danego Obiektu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i innych pomieszczeniach Obiektu.
10. Organizator ma prawo do wykonania zdjęć w trakcie odbywania się Zajęć w celu wykorzystania ich w materiałach promocyjnych, przy czym bez zgody uczestnika nie ma prawa wykorzystywać jego wizerunku, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1231, ze zmianami).
11. Udział w Zajęciach Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ze złożeniem oświadczeń przewidzianych w rozdziale III, pkt 7, 8 oraz 14.
12. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119 („RODO”) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do organizacji zapisów, kontaktu z Uczestnikami i realizacji Zajęć.
13. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz – jeżeli ma to zastosowanie – ich Przedstawicieli jest Organizator. Dane przetwarzane są na warunkach i zgodnie z „Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych” Organizatora z dnia 23 października 2019 r., która jest dostępna na stronie internetowej Organizatora i zapoznanie się z którą Uczestnik lub Przedstawiciel, potwierdza poprzez złożenie oświadczenia. Na żądanie organów władz publicznych dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane do tych organów, w szczególności w celu weryfikacji spełnienia warunków bezpłatnego uczestnictwa w Zajęciach.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, ze skutkiem od dnia podania zmiany do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej lub udostępnienia zmian Uczestnikowi w taki sposób, żeby miał on możliwość zapoznania się ze zmianami.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do zasad uczestnictwa w Zajęciach oraz do odpowiedzialności Organizatora zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

 

Fundacja Cezarego Trybańskiego