Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu
TRYBAŃSKI BASKET DAY

1.  Organizatorem imprezy „TRYBAŃSKI BASKET DAY” jest Fundacja Cezarego Trybańskiego Sport to Connect wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000807583, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Uczestnikami wydarzenia, zwanymi dalej: „Uczestnikami” mogą być, osoby w wieku od lat 7 do lat 14 wraz z rodzicem, lub opiekunem prawnym, których miejscem zamieszkania w okresie uczestnictwa w wydarzeniu jest gmina Miasto Łomianki (województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni).

3. Wydarzenie – TRYBAŃSKI BASKET DAY – odbędzie się 14 Listopada 2021 w ICDS – Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym, ul. Stanisława Staszica 2, 05- 092 Łomianki.

4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

5. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie https://fundacjatrybanskiego.pl/basketday/#zapis nie później niż do dnia 12 listopada 2021 roku do godz 23:59.

6. Uczestników obowiązują buty sportowe z miękką podeszwą.

7. Opiekunowie oświadczają, że dziecko nie posiada żadnych przeciwskazań lekarskich uniemożliwiających udział w treningu.

8. Osoba dorosła oświadcza, że nie posiada przeciwskazań lekarskich uniemożliwiających udział w treningu.

9. Opiekunowie prawni / osoby dorosłe zobowiązani są do złożenia deklaracji zgłoszeniowej dotyczącej uczestnictwa w zajęciach sportowych.

10. Brak deklaracji zgłoszeniowej, oświadczenia opiekunów/ osoby dorosłej wyrażających zgodę będzie równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.

11. Opiekunowie proszeni są o wcześniejsze mailowe informowanie o nieobecności na wydarzeniu.

12. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119 („RODO”) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do organizacji zapisów, kontaktu z Uczestnikami i realizacji wydarzenia.

13. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu wyrażą zgodę na użycie ich wizerunku w trakcie trwania imprezy w związku z relacjami medialnymi z wydarzenia.

Fundacja Cezarego Trybańskiego