Załącznik do karty zgłoszeniowej – DOKUMENT DLA RODZICA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację Cezarego Trybańskiego –
Trybański Basketball Academy dla Młodzieży i Dorosłych

 

1. Organizatorem zajęć koszykówki („Zajęcia”) jest Fundacja Cezarego Trybańskiego – Trybański Basketball Academy, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000807583 („Organizator”).

2. W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku od lat 16 („Uczestnicy”).

3. Uczestnicy nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę przedstawiciela ustawowego, zwanego dalej: „Przedstawicielem” na uczestnictwo w Zajęciach oraz oświadczenie Przedstawiciela o zapoznaniu się z Regulaminem w formie karty zgłoszeniowej.

4. Zajęcia organizowane są od września do czerwca danego roku szkolnego, z wyłączeniem ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, wakacji, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć w szkole podstawowej, w której obywają się Zajęcia.

5. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach (05-092) przy ul. Warszawskiej. Sale gimnastyczne/boisko do prowadzenia treningów oraz godziny Zajęć wyznaczane są przez Organizatora.

6. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od wyboru opcji przez Uczestnika i trwają po 60 minut.

7. Zgłoszenia na Zajęcia przyjmowane są telefonicznie (+48 534 260 650) lub pocztą elektroniczną –
(akademia@fundacjatrybanskiego.pl).

8. Organizator gwarantuje 4 (lub 8 jeśli Uczestnik wybrał zajęcie dwa razy w tygodniu) Zajęcia w miesiącu. Powyższe nie dotyczy okresów ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, wakacji, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć w szkole podstawowej, w której odbywają się Zajęcia, jeżeli planowy termin Zajęć przypada na ten czas.

9. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych odwołane Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie, wyznaczonym przez Organizatora, nie później jednak niż w ciągu kolejnych 2 miesięcy.

10. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie, tj. mniej niż 4 Uczestników, Organizator ma prawo do przeniesienia pozostałych Uczestników do innych grup za ich zgodą .W przypadku braku takiej zgody Organizator ma prawo rozwiązać umowę bez zachowywania terminów wypowiedzenia – zgodnie z pkt. 16 niniejszego Regulaminu.

11. Organizator może tworzyć grupy wspólne dla mężczyzn i kobiet lub grupy osobne dla każdej z płci.

12. Warunkiem przyjęcia i uczestnictwa w Zajęciach jest:

a). wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi karty zgłoszeniowej przez Uczestnika;

b) złożenie przez Uczestnika oświadczenia, że jest zdrowy i jego zdrowie nie stwarza przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach;

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej lub boiska, na której odbywają się Zajęcia; potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych ;

d) zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika/ Przedstawiciela;

e) chęć rozwijania umiejętności sportowych przez Uczestnika i jego praktyczna realizacja poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w Zajęciach;

f) terminowe opłacanie składek miesięcznych.

13. Podpisanie karty zgłoszeniowej przez Uczestnika/Przedstawiciela oraz Organizatora oznacza zawarcie umowy i jest zobowiązaniem Organizatora do prowadzenia Zajęć dla Uczestników według zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem  Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w szczególności uiszczania miesięcznych opłat za Zajęcia Uczestnika.

14. Opłaty za Zajęcia należy wnosić ,,z góry’’ do 7 dnia każdego miesiąca poprzez aplikację ActiveNow

15. Obowiązkowa opłata miesięczna płatna jest po pierwszych Zajęciach.

16. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Zajęciach wymaga złożenia pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wypowiedzenie. Prawo do wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia przysługuje również Organizatorowi.

17. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika wymogów niniejszego Regulaminu Organizator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i odmówić przyjęcia Uczestnika na Zajęcia. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach. Za zapisanie na Zajęcia Uczestnika, którego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w Zajęciach, odpowiada wyłącznie Uczestnik.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia Uczestnika.

19. Uczestnicy powinni posiadać: strój sportowy na zmianę (wygodne obuwie na miękkiej podeszwie, koszulkę i spodenki, skarpety), gumkę do długich włosów i wodę do picia. Organizator może zapewnić jednolity strój treningowy dla Uczestników.

20. Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas Zajęć, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym trenera/instruktora; informowania przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń; wykonywania poleceń trenera/instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

21. Do obowiązków Organizatora należy: zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu, przeprowadzenie Zajęć na sali gimnastycznej/boisku zgodnie z ich regulaminem, zapewnienie wymaganej kadry instruktorskiej, prowadzenie profesjonalnego szkolenia sportowego z elementami koszykówki, dostosowanego do wieku Uczestnika.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w szatniach.

23. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie Zajęć bez zgody Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do przybycia przed treningiem i przygotowania się do niego przed rozpoczęciem zajęć.

24. W czasie wakacji szkolnych Organizator może zorganizować  obozy sportowe dla Uczestników; decyzja o organizacji  obozów sportowych, ich dacie, okresie trwania, zasadach uczestnictwa, cenie itd. należy wyłącznie do Organizatora.

25. Administratorem danych osobowych Uczestników i Przedstawicieli jest Fundacja Cezarego Trybańskiego Kosynierów 7, 05-092 Warszawa. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz ich Przedstawicieli na zasadach określonych w „Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z dnia 23 października 2019 r.”

26. Dane osobowe, o których mowa powyżej, zwane dalej „Danymi osobowymi”, przetwarzane są w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Zajęć dla Uczestników, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub jej wykonaniu. Powyższe obejmuje również przypadki przetwarzania Danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, a także przetwarzanie Danych osobowych z uwagi na prawnie uzasadniony interes danej Strony, a więc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.

27. Organizator zobowiązany jest do przetwarzana Danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

28. Organizator zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy Danych osobowych i przetwarzania ich jedynie w prawnie uzasadnionym celu, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

29. Szczegółowa informacja na temat danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, sporządzona w oparciu o art. 13 rozporządzenia RODO, znajduje się w odrębnym dokumencie wręczanym każdemu Przedstawicielowi Uczestnika, zwanym „Klauzulą informacyjną”.

 

Fundacja Cezarego Trybańskiego