Załącznik do karty zgłoszeniowej – DOKUMENT DLA RODZICA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację Cezarego Trybańskiego –
Trybański Basketball Academy dla Dzieci

 

1. Organizatorem zajęć koszykówki („Zajęcia”) jest Fundacja Cezarego Trybańskiego- – Trybański Basketball Academy, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000807583 („Organizator”).

2. W Zajęciach mogą uczestniczyć dzieci będące uczniami szkół podstawowych oraz dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148, ze zmianami) („Uczestnicy”).

3. Zajęcia organizowane są od września do czerwca danego roku szkolnego, z wyłączeniem ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, wakacji, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć w szkole podstawowej, w której obywają się Zajęcia.

4. Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez organizatora. Sale gimnastyczne/boisko do prowadzenia treningów oraz godziny Zajęć wyznaczane są przez Organizatora.

5. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają po 60 minut.

6. Zgłoszenia na Zajęcia przyjmowane są telefonicznie (+ 48 534 260 650), pocztą elektroniczną –
(akademia@fundacjatrybanskiego.pl) lub za pośrednictwem strony internetowej i systemu Active Now.

7. Organizator gwarantuje 4 lub 8 zajęć w miesiącu. Powyższe nie dotyczy okresów ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, wakacji, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć w szkole podstawowej, w której odbywają się Zajęcia, jeżeli planowy termin Zajęć przypada na ten czas.

8. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych odwołane Zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie, wyznaczonym przez Organizatora, nie później jednak niż w ciągu kolejnych 2 miesięcy.

9. W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie, tj. mniej niż 2 Uczestników, Organizator ma prawo do przeniesienia pozostałych Uczestników do innych grup za zgodą rodziców/opiekunów prawnych każdego z Uczestników.
W przypadku braku takiej zgody Organizator ma prawo rozwiązać umowę bez zachowywania terminów wypowiedzenia – zgodnie z pkt. 16 niniejszego Regulaminu.

10. Organizator może tworzyć grupy wspólne dla chłopców i dziewcząt lub grupy osobne dla każdej z płci.

11. Warunkiem przyjęcia i uczestnictwa w Zajęciach jest:

a) wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Organizatorowi przez przedstawiciela ustawowego/rodzica/opiekuna prawnego („Przedstawiciel”) karty zgłoszeniowej Uczestnika;
b) złożenie przez Przedstawiciela oświadczenia, że dziecko jest zdrowe i jego zdrowie nie stwarza przeciwwskazań do uczestnictwa w Zajęciach;
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej lub boiska, na której odbywają się Zajęcia;
d) zezwolenie Przedstawiciela na udział Uczestnika w Zajęciach, potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych ;
e) zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i Przedstawiciela;
f) chęć rozwijania umiejętności sportowych przez Uczestnika i jego praktyczna realizacja poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w Zajęciach;
g) terminowe wnoszenie opłat za zajęcia w rozliczeniu miesięcznym.

12. Podpisanie karty zgłoszeniowej przez Przedstawiciela oraz Organizatora oznacza zawarcie umowy i jest zobowiązaniem Organizatora do prowadzenia Zajęć dla Uczestników według zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Przedstawiciela oraz Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w szczególności uiszczania miesięcznych opłat za Zajęcia Uczestnika.

13. Opłaty za Zajęcia należy wnosić ,,z góry’’ do 7 dnia każdego miesiąca przelewem na następujący rachunek bankowy lub na inny rachunek przesłany w firmie e-mailowej na adres poczty elektronicznej Przedstawiciela:

45 1140 2004 0000 3802 8245 4237 mBank

W tytule przelewu należy podać skrót TBA, imię i nazwisko Uczestnika, miasto, w którym odbywają się Zajęcia, miesiąc oraz rok: (przykład. TBA, Adam Kowalski, Łomianki, styczeń/2020). Opłata jest obowiązkowa i bezzwrotna, niezależnie od frekwencji Uczestnika na Zajęciach.

14. Obowiązkowa opłata miesięczna płatna jest po pierwszych Zajęciach.

15. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Zajęciach wymaga złożenia pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wypowiedzenie. Prawo do wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia przysługuje również Organizatorowi.

16. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika lub jego Przedstawiciela wymogów niniejszego Regulaminu Organizator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i odmówić przyjęcia Uczestnika na Zajęcia.

17. Przedstawiciel Uczestnika zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w Zajęciach. Za zapisanie na Zajęcia Uczestnika, którego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w Zajęciach, odpowiada wyłącznie Przedstawiciel Uczestnika. Organizator odpowiada za Uczestnika wyłącznie przez czas trwania treningów.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia Uczestnika.

19. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW.

20. Uczestnicy powinni posiadać: strój sportowy na zmianę (wygodne obuwie na miękkiej podeszwie, koszulkę i spodenki, skarpety), gumkę do długich włosów i wodę do picia. Organizator może zapewnić jednolity strój treningowy dla Uczestników.

21. Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas Zajęć, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym trenera/instruktora; informowania przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń; wykonywania poleceń trenera/instruktora dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

22. Do obowiązków Organizatora należy: zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu, przeprowadzenie Zajęć na sali gimnastycznej/boisku zgodnie z ich regulaminem, zapewnienie wymaganej kadry instruktorskiej, prowadzenie profesjonalnego szkolenia sportowego z elementami koszykówki, dostosowanego do wieku Uczestnika.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w szatniach.
24. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie Zajęć bez zgody Organizatora.

25. Przedstawiciel zobowiązany jest do przyprowadzania Uczestnika 15 minut przez treningiem i odbioru Uczestnika w ciągu 15 minut po zakończeniu treningu.

26. W czasie ferii zimowych i wakacji szkolnych Organizator może zorganizować półkolonie lub obozy sportowe dla Uczestników; decyzja o organizacji półkolonii lub obozów sportowych, ich dacie, okresie trwania, zasadach uczestnictwa, cenie itd. należy wyłącznie do Organizatora.

27. Reklamacji mogą podlegać m. im usługi świadczona drogę elektroniczną, płatności. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres: biuro@fundacjatrybanskiego.pl i drogą pocztową na adres: Łomianki, ul. Kosynierów 7,

28. Administratorem danych osobowych Uczestników i Przedstawicieli jest Fundacja Cezarego Trybańskiego ul. Kosynierow 7 , 05-092 Łomianki. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników oraz ich Przedstawicieli na zasadach określonych w „Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z dnia 23 października 2019 r.”

29. Dane osobowe, o których mowa powyżej, zwane dalej „Danymi osobowymi”, przetwarzane są w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Zajęć dla Uczestników, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub jej wykonaniu. Powyższe obejmuje również przypadki przetwarzania Danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, a także przetwarzanie Danych osobowych z uwagi na prawnie uzasadniony interes danej Strony, a więc zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.

30. Organizator zobowiązany jest do przetwarzana Danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

31. Organizator zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy Danych osobowych i przetwarzania ich jedynie w prawnie uzasadnionym celu, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.

32. Szczegółowa informacja na temat danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, sporządzona w oparciu o art. 13 rozporządzenia RODO, znajduje się w odrębnym dokumencie wręczanym każdemu Przedstawicielowi Uczestnika, zwanym „Klauzulą informacyjną”.

Fundacja Cezarego Trybańskiego