Zapewnienie bezpieczeństwa na wydarzeniu organizowanym przez Fundację Sport To Connect obowiązujące na dzień 14.11.2021

 

 1. Organizator dostosuje liczbę uczestników do obowiązujących przepisów.

 

 1. Organizator bezwzględnie będzie przestrzegać ograniczeń i kontrolować liczbę osób przebywających na terenie wydarzenia.

 

 1. Wydarzenie będzie zorganizowane w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami wydarzenia min. 1,5 m;

 

 1. Organizator zapewni w miejscu realizacji wydarzenia odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników, a w szczególności przy wejściach na teren wydarzenia, w obszarze recepcji oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.

 

 1. Organizator wprowadził dodatkowe środki bezpieczeństwa w postaci pomiaru temperatury ciała każdemu uczestnikowi wydarzenia.

 

 1. Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach itp.

 

 1. Organizator zapewni dobrą wentylację podczas wydarzenia we wszystkich pomieszczeniach.

 

 1. Strefa wejścia / wyjście na wydarzenie będzie zorganizowana zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  ◦ W widocznym miejscu przed wejściem na teren wydarzenia będzie umieszczona m.in. instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
  ◦ Oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren wydarzenia będzie umożliwiało zachowanie min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia / spotkania.

 

 1. Organizator zorganizuje recepcje uczestników wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  Recepcja na terenie wydarzenia będzie przygotowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, na jej terenie zostanie ograniczony czas przebywania do minimum.
  ◦ Należy stosować min. 1,5 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi na rejestrację poprzez np. komunikaty obsługi wydarzenia / spotkania, czy też specjalne oznaczenia na podłodze.
  ◦ Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
  ◦ Wszystkie czynności obsługi recepcji wobec uczestników wydarzenia będą realizowane w sposób bezdotykowy.

 

 1. Organizowanie szatni w sposób następujący:
  ◦ Maksymalne możliwe zwiększenie liczby personelu obsługującego szatnię lub zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez uczestników wydarzenia.
  ◦ Należy stosować min. 1,5 m odstępu pomiędzy uczestnikami oczekującymi do szatni poprzez np. komunikaty obsługi wydarzenia, czy też specjalne oznaczenia na podłodze.
  ◦ W miarę możliwości okrycia wierzchnie będą wieszane na co drugim wieszaku.

 

 1. Zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla uczestników / pracowników spotkania / wydarzenia zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  ◦ Należy zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe.
  ◦ Należy wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
  ◦ Zakaz używania suszarek do rąk.
  ◦ Należy wywiesić oraz zastosować oznaczenia na podłodze przypominające o zasadzie 1,5 metrów odstępu pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z ogólnodostępnych toalet.
  ◦ Zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet.
  ◦ W ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia do ogólnodostępnych toalet (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi).
  ◦ Kontrola dostępu pod kątem osób, chcących skorzystać z ogólnodostępnych toalet (maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym pomieszczeniu toalety równa się ilości dostępnych kabin / pisuarów).

 

 1. Dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych uczestnikom wydarzenia / spotkania.

 

 1. Organizator przygotuje i umieści w łatwo dostępnym miejscu potrzebne numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 

 1. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia uczestnika wydarzenia z obowiązku stosowania jego treści.

 

 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie Wydarzenia ustanowionych przez Organizatora.

Fundacja Cezarego Trybańskiego